Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van The Real Estate Agency. Tot de diensten en producten van The Real Estate Agency behoren de website www.therealestate-agency.nl en haar social media kanalen (Facebook, Instagram en Linkedin).

The Real Estate Agency is gevestigd te Amsterdam en staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer: 71076034.

Artikel 1: Algemeen

 • Alle pakketten, diensten en/of producten van The Real Estate Agency dienen gebruikt te worden door woningeigenaren die door middel van een identiteitsbewijs en kadastraal bericht (bewijs van eigendom) kunnen aantonen dat zijn de juridische eigenaar zijn;
 • Alle pakketten van The Real Estate Agency hebben een geldigheid van 6 maanden;
 • The Real Estate Agency is te allen tijde bevoegd om (tussentijds) wijzigingen door te voeren aan de alle pakketten, diensten en producten die worden aangeboden.
 • The Real Estate Agency is bevoegd om de woning op social media te promoten (Facebook, Instagram en Linkedin).

Artikel 2: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever
  Iedere natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht verstrekt aan The Real Estate Agency. Hieronder vallen alle diensten en producten van The Real Estate Agency. Tot de diensten en producten van The Real Estate Agency behoren de website www.therealestate-agency.nlen haar social media kanalen (Facebook, Instagram en Linkedin).
 1. Opdracht
  Vanaf het moment dat opdrachtgever ons opdracht geeft tot dienstverlening.

Artikel 3: Werkwijze

The Real Estate Agency is een online makelaar platform die bemiddelt bij de verhuur van woningen en andere objecten in heel Nederland. The Real Estate Agency biedt pakketten, producten en diensten aan die afgenomen kunnen worden via de website (www.therealestate-agency.nl). Bij het afnemen van diensten en/of producten gaat de opdrachtgever akkoord

Artikel 4: Verplichtingen opdrachtgever

De opdrachtgever dient The Real Estate Agency alle informatie te verschaffen  voor de uitvoering van de opdracht. Controle en juistheid van de informatie van opdrachtgever is hierbij verplicht.

Bij het plaatsen van de opdracht verklaart de opdrachtgever dat hij bevoegd is een woning of een ander object voor verhuur aan te bieden, dit al eigenaar of gevolmachtigde (bewijs van volmacht). Opdrachtgever is hierbij verplicht om een aantal documenten (zoals kopie identiteitsbewijs, kadastraal bericht (bewijs van eigendom) etc.), aan te leveren onder ‘mijn documenten’ op www.therealestate-agency.nl. Opdrachtgever is zelf aansprakelijk voor het plaatsen van een woningadvertentie op therealestate-agency.nl, funda.nl en pararius.nl en het aanleveren van correcte informatie van de te verhuren object. The Real Estate Agency behoudt zich het recht alle werkzaamheden te staken mocht de opdrachtgever foutieve informatie en/of gegevens verschaffen.

Tenslotte is opdrachtgever bij het afnemen van een Basis, Plus of een Premium pakket zelf verantwoordelijk voor het plaatsen van de aan te bieden woning(en) en levert zelf foto’s en omschrijving van de woning aan. The Real Estate Agency behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om foto’s en omschrijving te weigeren. The Real Estate Agency. The Real Estate Agency werkt samen met verschillende partijen en woningsites (zoals Funda, Pararius etc.) en dient zich vaak te moeten conformeren aan regels en algemene voorwaarden van de betreffende partijen en of woningsites. Tenslotte is opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het inplannen van bezichtigingen en het verhuren van zijn of haar woning of ander object. Hieronder wordt verstaan het downloaden van de betreffende documenten (zoals huurovereenkomst, inspectieformulier etc.), daarbij is opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het invullen van deze documenten.

Artikel 6: Totstandkoming opdracht

Een opdracht komt tot stand bij het afnemen van onze pakketten, diensten en/of producten online. De aanvaarding van opdrachtgever komt dan langs elektronische weg tot stand. Tenzij anders is overeengekomen, loop teen opdracht (bij Basis, Plus en Premium pakket) voor een periode van 6 maanden. Alle overige diensten en/of producten zijn bij aanschaf eenmalig.

Artikel 7: Einde van de opdracht

De opdracht eindigt door de volgende redenen:

 • Indien opdracht vervuld is door The Real Estate Agency;
 • Intrekking van de opdracht door de opdrachtgever;
 • Teruggaaf van de opdracht door The Real Estate Agency.

Op de reeds betaalde kosten voor het geleverd pakket en/of (extra) diensten wordt geen restitutie verleend.

Artikel 8: Betalingen

De opdrachtgever zal de door The Real Estate Agency gebrachte bedragen binnen de op de factuur vermelde termijn, dan wel op een ander overeengekomen wijze aan The Real Estate Agency betalen. Indien de opdrachtgever niet binnen de op de factuur gestelde termijn betaalt, is hij in verzuim en is hij aan The Real Estate Agency de wettelijke handelsrente verschuldigd alsmede buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van 15% van het verschuldigde totaalbedrag, met een minimum van € 500,-.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

The Real Estate Agency is verzekerd onder de aansprakelijkheidsverzekering en is steeds beperkt tot het bedrag dat het desbetreffende geval onder deze verzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de polis en de daarin gestelde voorwaarden wordt vermeld.

The Real Estate Agency is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, gevolgschade, morele schade, bijzondere schade en schade als gevolg van onvolledige en/of onjuiste informatie op landelijke en eigen websites (o.a. Funda.nl, Pararius.nl en therealestate-agency.nl), onderhandelingen en opstellen van (huur) overeenkomsten. Dit komt geheel voor risico van opdrachtgever. Daarnaast vrijwaart opdrachtgever The Real Estate Agency voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het tekortschieten of niet volbrengen van de opdracht aan opdrachtgever in het wettelijke mededelingsplicht en ook vrijwaart de opdrachtgever The Real Estate Agency voor alle schade van derden, welke verband houden met of voortvloeit uit de door The Real Estate Agency uitgevoerde opdracht. Teven kan The Real Estate Agency niet garanderen dat de opdrachtgever (Verhuurder) en huurder daadwerkelijk de transactie zal volbrengen.

The Real Estate Agency is op geen enkele wijze aansprakelijk voor al dan niet tot stand komen van de eventuele verhuur van de woning(en) van opdrachtgever en de (huur) overeenkomsten of de wijze van uitvoering daarvan.

Alle verstrekte adviezen die worden gegeven vanuit The Real Estate Agency en haar Helpdesk worden echter opgevolgd op eigen risico. The Real Estate Agency is niet aansprakelijk voor alle schade die hieruit voortvloeit.

The Real Estate Agency is een online makelaar platform, waarbij gebruik gemaakt wordt van digitale middelen, producten en diensten, maar niet uitsluitend, internet, dataverkeer, emailverkeer, database en (internet)servers. Opdrachtgever en andere gebruikers of bezoekers zijn bekend met de risico’s die daaraan kleven en dragen tevens het risico van, maar niet beperkt tot, beschadigingen van de daarmee gemoeide bestanden, cyber aanvallen, virussen, vertragingen en/of andere risico’s die daarmee in verband kan worden gebracht. The Real Estate Agency is niet aansprakelijk voor eventuele schade die hieruit voortvloeit.

Artikel 10: Privacyverklaring

Wij hechten heel veel waarde aan jouw privacy, daarom verwerken wij alleen gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht en het verbeteren van onze dienstverlening. Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring.

Compare listings

Vergelijken